Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel - en förstudie

Sammanfattning: Vårdanalys har regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel, vars mål är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva läkemedel oavsett bosättningsort, ålder, kön och socioekonomiska faktorer.

I den här promemorian redovisas Vårdanalys förstudie. Den innehåller en processbeskrivning, en kartläggning av styrkor och utmaningar samt förslag på den fortsatta inriktningen för Vårdanalys utvärdering av ordnat införande. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2017.