Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

Sammanfattning: Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel har stora negativa effekter för många personer i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra och utveckla samhällets insatser för dem är det viktigt med en ändamålsenlig och systematisk uppföljning av missbruks- och beroendevården. Dagens uppföljning fokuserar främst på strukturer och processer snarare än på de resultat som vården och omsorgen ska leda till. Den tenderar också att utgå från enskilda verksamheters ansvarsområden snarare än från personens samlade livssituation.

Den här rapporten syftar till att beskriva vilka resultat personer med missbruks- och beroendeproblem tycker är viktiga att följa upp, och förutsättningarna för att följa upp resultaten i dag. 

Analysen i korthet
I rapporten redovisar vi intervjuer med patient- och brukarföreträdare, som visar att områden som rör hälsa, relationer och andra sociala och psykosociala faktorer är viktiga resultat ur ett patient- och brukarperspektiv. Samtidigt visar analysen att hälso- och sjukvården är bra på att följa upp och dokumentera resultat, men att man inte följer upp patienternas samlade livssituation. Inom socialtjänsten är förutsättningarna för uppföljning sämre – den tid, kunskap och kompetens som behövs saknas i större utsträckning och såväl IT-system som lagstiftning medför vissa begränsningar för att genomföra en systematisk uppföljning.

Vårdanalys övergripande rekommendation
En övergripande rekommendation är att Rådet för styrning med kunskap tar initiativ till en struktur för en gemensam uppföljning av resultat inom missbruks- och beroendevården – en struktur som förtydligar vad som ska följas upp, vem som ska göra det, när det ska göras och på vilket sätt. En sådan struktur kan förbättra kunskapen och överblicken när det gäller en på många sätt utsatt grupp, och ligga till grund för prioriteringar, förbättringsarbete, forskning och utveckling. Den kan också förenkla ett ömsesidigt lärande mellan olika verksamheter, och leda till att aktörer på alla nivåer följer upp resultat som är viktiga ur ett patient- och brukarperspektiv.