Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

Sammanfattning: Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Regeringen har gett Vårdanalys i uppdrag att fram till år 2017 följa patientlagens införande. Den här delrapporten syftar till att beskriva vilka faktorer som påverkar patientlagens genomslag i praktiken.

Rapporten visar att patienter sällan känner till vårdens skyldigheter och att vården har svårt att omsätta lagen i praktiken. Annat som hindrar patientlagens genomslag är att det saknas vårdpersonal med rätt kompetens, att ekonomin är ansträngd i landstingen och att det fortfarande saknas ett flertal nationella administrativa lösningar som kan underlätta samordningen.

Vårdanalys redovisar i rapporten sex olika möjligheter som kan stärka införandet av lagen. Vården kan bland annat i större utsträckning involvera patienter och patientorganisationer, och kunskapen om vilka effekter ett mer patientcentrerat arbetssätt ger kan stärkas.  

Både regeringen samt regioner och landsting har genomfört ett antal insatser kopplade till patientlagens införande. Särskilt fokus har varit på patienters möjlighet att söka öppenvård i ett annat landsting. Samtidigt är det tydligt att patientlagen inte föranlett några större förändringar i landstingens strategier och arbetssätt.