Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Sammanfattning: Vår omvärld förändras snabbt. Vården och omsorgen står inför helt nya krav och möjligheter. På nationell och regional nivå görs insatser för att bidra till en ökad utvecklingskraft. Samtidigt vet vi att vårdens och omsorgens värde ytterst skapas där patienter och brukare, närstående, professioner och stödsystem möts i vardagen. Här har verksamhetscheferna en nyckelroll. Deras förmåga och förutsättningar att driva förändrings- och utvecklingsarbete är avgörande för utvecklingskraften i svensk vård och omsorg. Därför har Vårdanalys undersökt verksamhetschefernas syn på förbättringsarbete.

Vi hoppas att studien ska stimulera till en fortsatt diskussion om vad som krävs för att stärka verksamhetschefernas möjligheter att driva ett patientcentrerat, datadrivet och lärandestyrt förbättringsarbete som är relevant och effektivt.

Studiens resultat i korthet

  • Chefer prioriterar inte de utvecklingsområden som har störst förbättringspotential. Snarare prioriteras arbeten där chefen har inflytande över utvecklingen.
  • Chefer anser att det finns en stor potential i att involvera patienter i utvecklingsarbetet, men inget organisationsgenomgripande arbete framkommer i undersökningen.
  • Förbättringsarbetet utgår från behov och angreppssätt som har lokal förankring – regionala eller nationella initiativ har svagare inverkan. Ett undantag är statens arbete med prestationsbaserad ersättning.