Mätning av kvalitet i äldreomsorgen – test och utvärdering av vinjettmetoden

Sammanfattning: Vårdanalys har på regeringens uppdrag tagit fram och utvärderat en metod för att med hjälp av så kallade förankringsvinjetter analysera skillnader i kvalitet inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv.

Vinjetter är korta historier som ger respondenter mer information om hur den undersökta frågeställningen ska tolkas och därmed kan man få mer jämförbara mått på respondenternas svar. Syftet är att bättre kunna analysera skillnader i kvalitet inom äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv. 

Eftersom uppdraget fokuserade på metodutveckling och explorativ forskning anlitades en forskargrupp vid Linköpings universitet för att genomföra studien. Deras studie presenteras i sin helhet i PM 2015:1 Mätning av kvalitet i äldreomsorgen – test och utvärdering av vinjettmetoden som ligger till grund för slutsatserna och rekommendationerna i Vårdanalys slutredovisning.

Vårdanalys har haft i uppdrag att

  • utveckla en metod baserad på vinjetter för att analysera skillnader i omsorgskvalitet utifrån ett brukarperspektiv
  • testa och utvärdera vinjettmetoden med hjälp av traditionella frågor ur Socialstyrelsens nationella brukarundersökning
  • genom jämförande analyser av hur brukare och anhöriga besvarat frågorna föreslå metoder hur personal, anhöriga och andra närstående kan fungera som ställföreträdare för äldre
  • jämföra resultatet enligt vinjettmetoden mot resultatet i den befintliga brukarenkäten för att visa på eventuella systematiska skillnader eller likheter i resultat mellan dem.


Vårdanalys konstaterar i sin slutredovisning att vinjettmetoden gör resultaten av brukarundersökningar mer jämförbara
genom att minska påverkan av de äldres personliga egenskaper, såsom hälsa, på svaren. Metoden minskar även skillnaderna mellan äldre som fyllt i enkäten själva och anhöriga som besvarat enkäten för en familjemedlems räkning.

Däremot ställer metoden högre krav på brukarnas förmåga att besvara brukarundersökningar, ökar risken för misstolkning av undersökningens syfte samt riskerar att leda till obehag och irritation hos de svarande.

Vårdanalys rekommenderar därför inte att vinjettmetoden används i brukarundersökningar inom äldreomsorgen i dagsläget.

Slutligen noterar Vårdanalys att vinjettmetoden fyller ett specifikt syfte, nämligen att öka jämförbarheten mellan utförare och kommuner eller över tid. Metoden är därmed ett komplement till snarare än en ersättning för traditionella analyser av brukarundersökningens resultat.