Utveckla och stödja ledarskapet i hälso- och sjukvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 oktober 2017.

Ledningens kompetens och förutsättningar är centralt för att verksamheterna inom hälso- och sjukvården ska kunna utveckla kvaliteten i vården och vidta nödvändiga åtgärder för en effektivare kompetensförsörjning. Verksamheternas förmåga och förutsättningar för att driva förbättringsarbete är avgörande för utvecklingskraften i svensk vård och omsorg. Vårdanalys har startat ett projekt för att bidra med kunskap om hur regeringen och dess myndigheter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan stödja landstingen och regionerna i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Projektet ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktörer.

I projektet kommer följande fem huvudfrågeställningar att belysas:

  1. det aktuella kunskapsläget kring ledarskapet
  2. ledarskapets förutsättningar i dag och huvudmännens arbete med ledarskapsutveckling och behov av stöd
  3. lärdomar från andra system och sektorer, internationellt och nationellt
  4. behov av insatser – hur behovet av stöd kan tillgodoses
  5. statens roll – vad staten kan göra för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt stödja huvudmännen i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården.

Projektledare är Kajsa Westling.