Patientcentrering i Sverige: Det finns mycket kvar att göra

Undersökningar och internationella jämförelser visar att Sverige ligger efter andra länder när det kommer till flera aspekter av patientcentrering. Även om vi inom vissa områden har gjort en del framsteg, finns det mycket rum för förbättring. Dessutom är det stora variationer mellan landstingen.

Elizabeth Docteur, oberoende konsult i hälso- och sjukvårdspolicy och före detta biträdande chef vid hälso- och sjukvårdsavdelningen, OECD, och Angela Coulter, professor och forskningschef vid Institutionen för folkhälsa vid Oxfords universitet samt chef för Global Initiatives vid Foundation for Informed Medical Decision Making i Boston, genomförde utvärderingen om patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård.  

Efter att ha undersökt svensk hälso- och sjukvård utifrån de fem dimensionerna visar utvärderingen bland annat:

1.     Patienter som medaktörer i vården genom information och utbildning

Här har det gjorts en del, både vad gäller hemsidor som 1177.se och informationsmaterial som de nationella riktlinjerna för patienterna. Däremot upplever patienterna att den informationen som finns inte är tillräcklig och inte förmedlas på ett bra sätt.

2.     Respekt för patienters individuella behov, preferenser och värderingar

En undersökning bland elva länder upplevs Sverige som sämst bland patienter inom detta område. Det är främst tidsbegränsningen i mötet mellan patient och vårdgivare som gör att detta inte tillgodoses.

3.     Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg

Brist på samordning är en central svaghet i den svenska hälso-sjukvården. Bristerna leder till att vårdkvalitén upplevs negativt av patienterna och påverkar både resultat och kostnader negativt.

4.     Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska och icke-medicinska (ex. sociala, emotionella och andliga) behov

Rapporten visar att det finns vissa brister här och att det inte skiljer nämnvärt mellan landstingen. Helhetssynen påverkas inte heller av organisationsstruktur och budgetfaktorer.

5.     Involvering av familj och närstående i vården enligt patienters önskemål

Involvering av patientens familj och vänner i behandlingen är avgörande för hur vården upplevs av patienten. Även om det finns begränsad med data kring i vilken utsträckning patienternas behov av att involvera sina familjer och närstående i vården tillgodoses, indikerar tillgänglig information att det finns utrymme för förbättring.

Läs mer om detta i kapitel 5 av vår rapport.